Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

“Vakıf k12, 2014 yılında “öğrenme kültürünün eğitimin tüm paydaşları arasında yaygınlaştırılması” amacıyla Gürçay ailesi tarafından hayata geçirilmiştir. Toplumsal dönüşüm yaratmanın ön şartının, bireylerin toplumdan edindiği kazanımlarını yine topluma aktarmasıyla mümkün olabileceği inancıyla kurulan Vakfın temel arzusu, gelecek nesillere artı değer yaratacak bir miras bırakabilmektir. Vakıf, 21.yüzyıl bilgi çağının en temel ihtiyacı olan sosyal ve analitik becerileri güçlü, nitelikli insandan yola çıkmış ve eğitim alanına yönelmiştir. Nitelikli insan; sorgulayıcıdır, yaratıcıdır, düşünendir, üretkendir. Bunun da kökleri bilindiği üzere kaliteli bir eğitim sürecine dayanmaktadır.

Bu kapsamda Vakıf K12, başta 4-18 yaş arası çocuklar/gençler ve eğiticiler olmak üzere eğitimin tüm bileşenleri için “Yeniçağda öğrenme” ekseninde kapasite oluşturmaya yönelik çalışmakta; dijital öğrenme araçları ve içerikleri geliştirmekte; eğitimciler için öğrenim süreçleri planlama-analizleri gibi konularda hizmetler üretmeyi hedeflemektedir. “

Vakıf k12, yukarıda bahsetmiş olduğumuz amaçları gerçekleştirmekte katkısı olan siz değerli bağışçılarına ve tüm paydaşlarına her zaman ulaşabilmek ve kurumumuza sağlamış oldukları katkılarının devamlılığını sağlayabilmek, kutlama, tebrik, bilgilendirme, bağış ve ayrıca vakıf senedi gereği amacını oluşturan her konuda hizmet ve faaliyetlerimizin gerçekleşmesi, tanıtılması ve iletişim amacıyla siz değerli bağışçılarımızın ve tüm paydaşlarımızın sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda edinilmiş kişisel veriler ve özel kişisel verilerini 6698 Sayılı Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda amaçlar için işlenebilir ve taraflara aktarılabilir.

  1. İstatistiksel çalışmalar yapma,
  2. Kamu denetimi,
  3. Bağımsız denetim gerçekleştirme,
  4. Sizlerin adını vakfımıza katkıda bulunan kişiler olarak duyurma, eğitimle ilgili istatistik ve çalışmalar amaçları ile kamu kurum ve kuruluşları,
  5. Veri işleyen kuruluşlar,
  6. İktisadi işletmelerimiz,
  7. Hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlar,
  8. Yurt dışında mukim kişi, kurum ve kuruluşlar, sağlık kurumları, toplu iletişimi hızlandıran firmalar ve bağımsız denetim firmalarına aktarılabilmektedir.

Değerli bağışçılarımızın ve diğer paydaşlarımızın; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince her zaman kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanununun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (MADDE 7 – (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir), kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme üzerine veya 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Haklarınıza yönelik başvurularınızı vakifk12@k12.org.tr adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Vakıf’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Veri Sorumlusu sıfatı ile değerli bağışçılarımızın, üyelerimizin ve diğer paydaşlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunulur.